Η ακτινοβολία των Πλανητών

Οι πλανήτες, ως σώματα ακτινοβολούντα ενέργεια, επιδρούν στο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό παράγοντα όχι μόνον του ζωικού αλλά και του φυτικού και ορυκτού βασιλείου, και γενικώτερα στην ορατή και αόρατη για τα ατελή ανθρώπινα αισθητήρια φύση.

Αυτό μας οδηγεί στο συμ-πέρασμα,ότι η σημασία των ουρανίων σωμάτων έχει σαφώς πνευματική η ιδεατή αναφορά, μακράν απέχουσα από τη στενή αντίληψη που θέλει την επίδρασή τους καθαρά μηχανική. Επομένως, η χρησιμοποίηση των ουρανίων σωμάτων στην επιχειρούμενη πρόγνωση και διάγνωση των γεγονότων της ζωής του ανθρώπου συντελείται με καθαρά αναλογικό τρόπο, αφού, όπως είναι γνωστό, ο νόμος της αναλογίας δεσπόζει στη δημιουργία και στην κατανόηση του σύμπαντος. Άλλωστε η αναλογία είναι η συγκρατούσα σε αρμονία και ισορροπία το σύμπαν δύναμη.

Από την αρχαιότητα ήδη, απεδόθησαν αναλογικές σχέσεις στους πλανήτες, τόσον με τις ημέρες της εβδομάδος, όσον και με τους επτά αρχαγγέλους, τις συμβολικές αυτές δυνάμεις που συγκρατούν σε αρμονία την κίνηση των σφαιρών. Κάτω από τη θεώρηση αυτή, οι πλανήτες κέκτηνται μια εσωτερική ισχύ, περισσότερο πνευματική παρά υλική, και επομένως, εκλαμβάνοντάς τους ως τέτοια σώματα, θα επιχειρήσουμε την αναλογική έκθεση των χαρακτηριστικών αυτών.