ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

Κοσμολογία είναι η περί γενέσεως του Κόσμου και των όντων διδασκαλία, συνδεόμενη με την Κοσμογονία εφ’ όσον αναφέρεται στην εξωτερική γένεση και μορφή αυτού. Οι σύγχρονες κοσμογονικές θεωρίες και υποθέσεις, βασίζονται αποκλειστικά σε επιστημονικές παρατηρήσεις και ηλιοκεντρικές αντιλήψεις, εν αντιθέσει προς τις...

read more

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Οι αρχαϊκοί πολιτισμοί, για να μεταδώσουν προφορικά τις κοσμολογικές τους αντιλήψεις, προσέτρεχαν στο μύθο. Κατά τους τελευταίους χρόνους έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το μύθο και τη μυθολογία ως κάτι εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα. Μύθος ισοδυναμεί προς μύθευμα, προς κάτι το στερούμενο λογικής βάσεως...

read more

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΩΝ ΜΥΘΩΝ

Τα κοσμογονικά θέματα διατυπώνονται στους λαούς δι' αριθμού τινος μύθων, οι οποίοι επαναλαμβάνονται κατά το μάλλον ή ήττον ομοιομόρφως, ανεξαρτήτως γεωγραφικού μήκους και πλάτους και χρόνου. Διακρίνονται μύθοι κοσμογονικοί με οικοδομικό και προσανατολιστικό θέμα, μύθοι με βάση το κοσμογονικό ωό, μύθοι σχετιζόμενοι με τη θυσία και το διαμελισμό...

read more