ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

«Διο η ψυχή εστιν εντελέχεια η πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος». Αριστοτέλης.

Πλείστοι ανά τους αιώνας φιλόσοφοι, μεγάλοι μύσται και ιεροφάνται, από προσήκοντα σεβασμόν προς το θείον, απέφυγαν να διατυπώσουν σκέψεις και γνώμας περί αυτού, έχοντες επίγνωσιν της ανθρωπίνης διανοίας, αδυνατούσης να κατανοήση και συλλάβη το άπειρον, πάνσοφον και ασύλληπτον θείον πνεύμα. Δια του βιβλίου τούτου το θείον αποκαλύπτεται κρυπτόμενον και κρύπτεται αποκαλυπτόμενον. Φανερώνον τους όπισθεν του γράμματος και λόγου αυτού υφισταμένους νόμους τους διέποντας το σύμπαν, υποδεικνύει τον τρόπον αποκρυπτογραφήσεως των βαθυτέρων εσωτερικών νοημάτων και θαυμασίων δημιουργημάτων αυτού, ίνα καταδειχθή το ύψος, το βάθος, το μήκος και πλάτος της θείας πανσοφίας, προς αιωνίαν δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν του ονόματος του Υψίστου Θεού και Πατρός ημών, όστις τα πάντα εν Σοφία εποίησεν.

read more

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

«Ψυχής πείρατα ιών ουκ αν εξεύροιο πάσαν επιπορευόμενος οδόν∙ούτω βαθύν λόγον έχει». Ηράκλειτος.

Εις την περί ιδεών θεωρίαν του ο Πλάτων μας παρέχει με μεγάλην περίσκεψιν και φειδώ αποκαλύψεις περί μιας ιδέας, ήτις είναι η υψίστη των ιδεών αποτελούσα το μέγιστον μάθημα. Η ιδέα του αγαθού είναι τοποθετημένη εις το έσχατον όριον του νοητού κόσμου και μετά μεγάλης δυσκολίας γίνεται προσιτή εις την όρασιν της ψυχής. Δια να κάμη προσιτήν την υψίστην ταύτην ιδέαν εις την νόησιν, ώστε να καταδείξη ότι η ιδέα του αγαθού αποτελεί την πρώτην «ανυπόθετον» αρχήν, ήτις ακτινοβολεί όχι μόνον το φως της γνώσεως αλλά και την λάμψιν της αρετής, χρησιμοποιεί λαμπροτάτην παρομοίωσιν, παραβάλλων ταύτην με τον ήλιον, όστις δεν καθιστά μόνο τα όντα ορατά δια του φωτός του, αλλά και παρέχει εις αυτά γένεσιν, αύξησιν και τροφήν, αν και ο ίδιος δεν είναι κάτι το οποίον ανήκει εις την περιοχήν της (φθαρτής) γενέσεως, υπάρχων πάντοτε τέλειος και αυτοτελής.

read more

ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι πρώτοι που επεδόθησαν μετά ζήλου εις την σπουδήν των αριθμών, δημιουργήσαντες την μαθηματικήν επιστήμην και την μεταφυσικήν αριθμολογίαν, ήταν οι Πυθαγόρειοι.

Υπό τας θεωρήσεις αυτάς ήχθησαν εις το συμπέρασμα ότι εκτός του κόσμου των φαινομένων υπάρχει και έτερος κόσμος αΐδιος, ήτοι ο μεταφυσικός κόσμος των αριθμών, όστις μόνον δια της νοήσεως και διαισθήσεως είναι δυνατόν να νοηθή και να γνωσθή. Οι αριθμοί πλέον θεωρούνται ως σύμβολα εκφράζοντα την ουσίαν των όντων και των φαινομένων.

read more

BANNER