Εσωτερική Ιατρική

Στην πρώτη στήλη της Ιατρικής, που την επονομάζει ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ο Παράκελσος αναλύει με κάθε λεπτομέρεια την αναγκαιότητα της πλήρους γνώσεως του γιατρού: «Δεδομένου, λέγει, ότι ο ιατρός πρέπει να αποφοιτήση από τη σχολή της Φύσεως, τι είναι η Φύσις αν μη η Φιλοσοφία και τι είναι η Φιλοσοφία αν μη η αόρατος Φύσις; αυτή είναι η Φιλοσοφία, ήτις αποτελεί μία των βάσεων της ιατρικής.

Δεν πρόκειται να γνωρίσωμε τον άνθρωπο απ’ ευθείας αλλά από την Φύσιν, η οποία δημιουργήθηκε στον ουρανό (και όπου ευρίσκονται τα πρότυπα τόσον της Φύσεως όσον και του ανθρώπου), αυτή θα σοι καταδείξη όλα λεπτομερώς. Διότι επ’ αυτής εδημιουργήθη ο άνθρωπος. Δια τούτο η Φιλοσοφία είναι σύμπασα η Γνώσις και η Επιστήμη των όντων. Τόσον πλήρως και τελείως δέον ο ιατρός να γνωρίση τον Μικρόκοσμο δια μέσου της Μητρός του Φύσεως εξ ης προέρχεται».

Και καταλήγει: «Τοιουτοτρόπως εκείνος, όστις θα φωτισθή υπό του Φωτός της Φύσεως, θα φθάση εις το σημείον να διεισδύση εις την κατανόησίν της, θα φθάση εις το σημείον να διεισδύση εις την κατανόησιν του ανθρώπου και να ανακαλύψη αφ’ εαυτού το φάρμακο των ασθενειών. Οφείλει προς τούτο να συμπεράνη εκ του εξωτερικού περί του εσωτερικού, όπως ο καλός κηπουρός όστις, εξετάζων ένα σπόρο, γνωρίζει το είδος του δένδρου το οποίον θα βλαστήση επ’ αυτού.