«Εφ’ όσον η μελέτη μας γίνεται δια να μάθωμεν, μάθησις δε δια κάθε τι δεν νομίζομεν ότι υπάρχει προτού εκάστοτε συλλάβωμεν το διατί (την πρώτην αιτίαν), είναι προφανές ότι και ημείς καθ’ όμοιον τρόπον πρέπει να ενεργήσωμεν προκειμένου και περί γενέσεως και φθοράς και πάσης φυσικής μεταβολής, ίνα γνωρίζοντες τας αρχάς των πραγμάτων αυτών προσπαθήσωμεν να αναγάγωμεν εις αυτάς εκάστην των αναζητήσεών μας». (Αριστοτέλους Περί Αιτίων, Φυσικά, 194b).