Η Μεταφυσική Προέλευση των Ασθενειών και η Θεραπευτικές Ιδιότητες των Ψαλμών του Δαυίδ

«Η θεουργία είναι μία θεία και υψηλή επιστήμη υπεράνω πάσης άλλης κειμένη. Δεν έλκει την καταγωγήν της εκ του σώματος και εκ των παθών της ψυχής, αλλά κατ’ ευθείαν εκ των ανωτέρων ημών δαιμόνων, εκ του θείου ημών Εγώ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εκ των θείων Εγώ του κόσμου τα οποία εύρηνται εις άμεσον επαφήν μετά του πρωταρχικού πυρός... Η θεουργία μας συνδέει αρρήκτως με την θείαν φύσιν. Η φύσις αύτη γεννάται αφ’ εαυτής, κινείται δια των ιδίων αυτής μέσων, συγκρατεί τα πάντα και είναι λογική. Αποτελούσα το στόλισμα του σύμπαντος μας προσκαλεί εις την νοητήν αλήθειαν εις την τελειότητα και εις την μεταβίβασιν της τελειότητος ταύτης εις τους ομοίους μας. Συνδέει ημάς κατά τόσον στερεόν τρόπον προς όλας τας δημιουργικάς πράξεις των Θεών, αναλόγως της ικανότητος ενός εκάστου, ώστε η ψυχή εκτελέσασα τας ιεράς τελετουργίας, σταθεροποιείται εις τας ενεργείας και συλλήψεις των θεών, μέχρι της στιγμής καθ’ ην αύτη βυθίζεται εις την πρωταρχικήν θείαν ουσίαν και αισθάνεται εαυτήν απορροφημένην υπ’ αυτής. Ούτος είναι ο σκοπός των ιερών μυήσεων». Ιαμβλίχου, Περί Μυστηρίων