Η Διαλεκτική Θεωρηση της Αστρολογίας

Θα πρέπη αρχικά να γίνη απόπειρα ώστε να αποδειχθή η ύπαρξη της αστρολογίας υπό το πρίσμα της ορθότητας των ονομασιών σύμφωνα με τους ορισμούς του Πλάτωνος. Εν συνεχεία να εξετασθή αν είναι όντως επιστήμη αναγομένη στους περί επιστήμης ορισμούς του Αριστοτέλους. Κατόπιν να διερευνηθή ο αρχικός σκοπός αυτής και η αιτιοκρατική αναγκαιότητά της και περαιτέρω να αναλυθούν οι θέσεις του Πλωτίνου, του Λουκιανού και του Σέξτου Εμπειρικού περί της αστρολογίας, ώστε η θεώρηση αυτής να γίνη εμπεριστατωμένα με επιχειρήματα τα οποία δεν εξετάζουν μόνον τις θέσεις της παραδοχής μα και τις θέσεις της απορρίψεώς της, πράγμα που συναντούμε στη φιλοσοφία του Σέξτου.

Θα αναπτυχθή ομοίως μία διαλεκτική που θα εξετάζη την αστρολογία υπό θρησκευτική θεώρηση, περιλαμβάνοντας τη φιλοσοφική ανάπτυξη εννοιών, αριθμών και συμβόλων του Χριστιανισμού καθώς και τις απόψεις του Μ. Βασιλείου ο οποίος κατά γράμμα σχεδόν επικαλείται την απορριπτική διαλεκτική του Σέξτου, συγχέεται όμως τελικά, βαθιά επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη και αποδέχεται την αστρολογία, όπως και του Γρηγορίου Νύσσης που φαίνεται και αυτός να είναι πλήρως επηρεασμένος από τη διδιασκαλία των εμπειρικών φιλοσόφων.

Όπως και να έχη όμως το πράγμα, τόσον οι απόψεις του Μ. Βασιλείου όσον και του Γρηγορίου Νύσσης, ακόμα και του Ιωάννου του Δαμασκηνού, είναι αποτύπωμα της εμπειρικής φιλοσοφίας, η οποία στην ουσία της αντιτίθεται με την διδασκαλία της γνώσεως και της πίστεως, πρωταρχικά χαρακτηριστικά της Χριστιανικής διδασκαλίας, αφού παραδέχεται ότι η γνώση είναι αδύνατη περί παντός ζητήματος επειδή οι αισθήσεις μας απατούν. Η αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίση την ουσία των όντων οδηγεί στην παραδοχή μόνο του φαινομένου και όχι του όντος.

Κατά συνέπειαν μία θέση που εξυπηρετεί και βολεύει έναν σκοπό δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία φιλοσοφική πλάνη, η αρχή της οποίας είναι η αδυναμία δογματικής διατυπώσεως και η αδυναμία του ορισμού παντός πράγματος, θέσεις αντίθετες με τον Χριστιανισμό που είναι μία κοσμοθεωρία δογματικών διατυπώσεων και ορισμών. Θα εξετασθή επίσης το νομικό πλαίσιο της αστρολογίας και θα καταδειχθή η θέση και η φιλοσοφία της ενδίκου τάξεως έναντι του ζητήματος αυτής και της ενασκήσεώς της σαν επάγγελμα.

Τέλος σαν κατακλείδα θα γίνη μία σύντομη αναφορά σε έρευνες και σε επιστημονικά συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των αστέρων στα φυσικά φαινόμενα και στις οργανικές μεταβολές, παρ’ ότι η προσπάθειά μας αυτή δεν έχει σκοπό να καταγράψη, έστω και στατιστικά, τις επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων στα έμβυα όντα και στα διάφορα φυσικά φαινόμενα της γης, αλλά θα εξετάση το ζήτημα της αστρολογίας από διαλεκτική και φιλοσοφική θεώρηση και θα επιχειρηθή να αποδειχθή, αν μπορή να σταθή ή να απορριφθή σαν θέση έχουσα υπόσταση αντικειμένου διαλεκτικά ορθού.

Η αποδεικτική διαδικασία η οποία δεν περιλαμβάνει μόνον τη θέση αλλά και την άρνηση, στηρίζεται στον ορθό λόγο και στις υπαγορεύσεις αυτού, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραδοχή ή την απόρριψη κάθε φυσικής ή μεταφυσικής εννοίας. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που αποτελεί πρωτοτυπία. Το αν τα ουράνια σώματα ασκούν ή δεν ασκούν διαμορφωτική επίδραση στα ποικίλα φυσικά φαινόμενα και στην ψυχοσωματική διάθεση του ανθρώπου, είναι έργο που πρέπει να αναλάβη η επιστήμη με τη συγκρότηση αναλόγου κέντρου μελέτης και έρευνας.

Το κατά πόσον όμως η στοιχείωση αυτή θα συντελέση στη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου ή έστω και στον προβληματισμό των εχόντων τα σκήπτρα της επιστήμης, είναι κάτι που μόνον ο χρόνος θα καταδείξη. Με την ελπίδα ότι η προσπάθειά αυτή περί της αποδεικτικής διαδικασίας της αστρολογίας δια της διαλεκτικής, θα θέση ένα ερώτημα στον κύκλο του επιστητού, θα ήθελα να παρακαλέσω τους αναγνώστες, να μην με κρίνουν για την έλλειψη γνώσεως στη διατύπωση των όσων πραγματεύομαι, ούτε όμως και η επιείκιά τους να καταστή παράγοντας αδιαφορίας για περαιτέρω μελέτη και επιβεβαίωση των ισχυρισμών μου, ώστε να αναληφθή επιστημονική δράση τόσον επί της αστρολογίας όσον και επί του κοινωνικού φαινομένου αυτής, για να αποδειχθή με κάθε επιστημονική ενδελέχεια το αληθές ή το αναληθές.