Συναστρία και Εναρμόνιση

Η συναστρία δεν είναι μόνον μία ευρέως διαδεδομένη αστρολογική πρακτική αλλά και εξαιρετικά σημαντική αφού τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα αναλόγως του είδους της σχέσεως δια την οποίαν ζητείται η πληροφορία. Όπως ευκρινώς και εκ της ονομασίας γίνεται αντιληπτό, η συναστρία εξετάζει την αρμονίαν ή την δυσαρμονίαν δύο ωροσκοπίων. Της μορφής αυτής μελέτη δύνατη να γίνη τόσον δια να εξαχθούν συμπεράσματα επί των τάσεων εναρμονίσεως δύο ερωτικών συντρόφων, όσον και επί των τάσεων μεταξύ τέκνων και γονέων, ακόμη δε και μεταξύ ατόμων τα οποία προτίθενται να συμπράξουν είτε ως εταίροι, είτε ως συνεργάτες, είτε ως διδάσκαλος και μαθητής, είτε ως εργοδότης και υπάλληλος, είτε υπό οιανδήποτε μορφήν η οποία θα απαιτούσε την συμπόρευσιν δύο ή περισσοτέρων ατόμων πρός έναν κοινόν σκοπόν.

Η προσεκτική μελέτη της συγκριτικής αλληλεπιδράσεως των πλανητών επί των αντιστοίχων ωροσκοπίων δεικνύει τους τομείς εις τους οποίους τα υπό εξέτασιν άτομα παρουσιάζουν δυσκολίες ή αντιθέτως εναρμόνισιν, συμφώνως δε των εξαγομένων συμπερασμάτων αποφασίζεται η πρόοδος της σχέσεως των υποκειμένων. Εις την συγκριτικήν μελέτην των δύο χαρτών καθίσταται ευκρινής ο βαθμός επικοινωνίας των ατόμων, ο τρόπος με τον οποίον ένας έκαστος αντιλαμβάνεται κάποιες παραμέτρους της ζωής ή της σχέσεως και συνεπώς συμπεραίνεται και ο τρόπος εκφράσεως και αντιδράσεως εις αναλόγους περιπτώσεις. Η συναστρία είθισται κυρίως να εφαρμόζεται επί ερωτικών συντρόφων, δια να διαπιστωθή ο βαθμός της ερωτικής, της συναισθηματικής αλλά και της ψυχικής διαθέσεως, περαιτέρω η δυνατότης της επικοινωνίας και της κατανοήσεως και γενικώτερον της εναρμονίσεως ή δυσαρμονίας αυτών.

Ιδιαίτερα σημαντική όμως κρίνεται η συναστρία η γενομένη μεταξύ γονέων και τέκνων, διότι δι' αυτής διαφαίνεται η επιρροή αυτών εις τα τέκνα των, ο τρόπος με το οποίον τα τέκνα αντιλαμβάνονται την επικοινωνίαν, ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζουν τις διαστάσεις της ζωής, ώστε δια της κατανοήσεως όλων αυτών να αναπτυχθή μία επωφελής σχέσις, το αποτέλεσμα της οποίας θα διευκόλυνε την ζωήν κυρίως των τέκνων.

Το αυτό δυνάμεθα να ισχυρισθούμε και δια πάσης μορφής εταιρικών ή συνεργατικών συμπράξεων. Εν τέλει η συναστρία παρέχει την δυνατότητα να κατανοήσωμεν την πνευματικήν, ψυχικήν και ψυχολογικήν διεργασίαν ενός εκάστου ώστε να αποφύγωμεν δυσμενείς εξελίξεις τουναντίον δε να επιδιώξωμεν τις ευμενείς.