Διελεύσεις

Οι διελεύσεις είναι ένα εκ των πολυτιμωτέρων προγνωστικών αλλά και μεταγνωστικών μέσων της Αστρολογίας. Στηρίζονται εις το αναμφισβήτητον γεγονός ότι ενασκείται ζωηρά επίδρασις ενός πλανήτου από της θέσεως αυτού εις τον ζωδιακόν κύκλον την οποίαν έχει καταλάβει μετά πάροδον κατά το μάλλον ή ήττον μακρού χρόνου από την στιγμήν της γεννήσεως, επί της θέσεως του ιδίου πλανήτου ή πλανητικού σώματος ή τόπου εις το θεμελειώδες θέμα.

Αμέσως μετά την στιγμήν της γεννήσεως, όλοι οι πλανήτες εγκαταλείπουν την θέσιν των, δια να συνεχίσουν την αέναον πορείαν των δια μέσου των ζωδιακών αστερισμών. Κατά την πορείαν των λοιπόν σχηματίζουν διαφόρους όψεις με τους θεμελιώδεις πλανήτες, όψεις τις οποίες δυνάμεθα να υπολογίσωμεν δια μίαν συγκεκριμένην ημέραν, κατά την οποίαν επιχειρούμεν ένα σημαντικόν εγχείρημα και του οποίου την εξέλιξιν επιθυμούμε να γνωρίζωμεν εκ των προτέρων.

Κατά ταύτα είναι εις ημάς εύκολον εκ των προτέρων να προσδιορίσωμεν την φύσιν των διελεύσεων ενός εκάστου πλανήτου υπεράνω των θεμελιωδών θέσεων ενός θέματος και να κρίνωμεν, επί τη βάσει των γνωστών γενικών και ιδικών ερμηνευτικών κανόνων, περί της ευνοϊκής ή δυσμενούς στιγμής μιας πράξεως. Αυτό είναι το προγνωστικόν μέρος της αρχής των διελεύσεων.

Προκειμενου, επί παραδείγματι, περί της υπογραφής μιας συμβάσεως μας ενδιαφέρει να γνωρίζωμεν εκ των προτέρων εάν, κατά την ώραν της υπογραφής αυτής, η αστρική κατάστασις είναι δι’ ημάς ευνοϊκή και συνεπώς να επιχειρήσωμεν την υπογραφήν διότι θα έχει αγαθά αποτελέσματα. Άλλως επί δυσμενών συνθηκών έχομεν την ελευθέραν επιλογήν να μη υπογράψωμεν. Εις τούτο συνίσταται η πρόγνωσις με την βοήθειαν των διελεύσεων.

Αλλά και το μεταγνωστικόν μέρος δεν στερείται σημασίας. Επισυμβάντος δηλαδή ενός γεγονότος, είναι εξόχου ενδιαφέροντος να διαπιστώσωμεν κατά πόσον η αστρολογική κατάστασις ευρίσκετο εις συμφωνίαν προς το συντελεσθέν συμβάν, ώστε να επαληθεύσωμεν τις αστολογικές αρχές προς το ευμενές ή το δυσμενές αποτέλεσμα, εν προκειμένω της υπογραφής της συμβάσεως. Η μεταγενεστέρα αυτή εργασία καλείται αστρολογική μετάγνωσις, αποτελεί δε το καλύτερον όπλον της Αστρολογίας προς απόδειξιν της πραγματικότητας των υπ’ αυτής πρεσβευομένων αληθειών.