applications_of_astrology

Οι εφαρμογές της Αστρολογίας.

Comments

admin_Nickos's picture

Click για περισσότερα

Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ ἀστρολογία εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὰ οὐράνια σώματα καὶ στὴν ἀνθρώπινη ζωή. Ἑπομένως, ὡς πρακτικὴ ἐπιστήμη μελετᾶ ὡρισμένες προδιαθέσεις καὶ ροπὲς στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ διδάσκει πῶς νὰ ἐφαρμόσουμε τὶς πληροφορίες αὐτὲς στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική μας ζωή. Ἡ ἀστρολογία, ὅταν ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴ δεισιδαιμονία καὶ τὴν ἐκμετάλλευση καὶ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ ἐπιστήμονες, μπορεῖ νὰ παράσχῃ στὴν κοινωνία σημαντικὴ βοήθεια, ἀφοῦ οἱ ἐφαρμογές της εἶναι πολλαπλὲς καὶ τὸ πεδίο της ἐκτείνεται σὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, στὴν πνευματική, τὴν ψυχική, τὴ σωματικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ὑπόσταση, στὸν τρόπο ποὺ σκεφτόμαστε, ποὺ αἰσθανόμαστε καὶ ποὺ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸ περιβάλλον. Θὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τὴ χρησιμότητα ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχῃ σὲ μερικοὺς σημαντικοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς. 

ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Παρέχεται ἡ δυνατότητα, μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ὡροσκοπίου, νὰ ἐξαχθοῦν πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὸ χαρακτῆρα καὶ τὴν προσωπικότητα ἑνὸς ἀτόμου, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ τεθῇ ἡ βάση τῆς αὐτογνωσίας. Βλέπει κανεὶς στὸ ὡροσκόπιό του τὴν ἴδια του τὴν ψυχή, ὡς ἐπὶ κατόπτρου, μαθαίνει τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ προτερήματα, τὶς ἱκανότητες καὶ τὰ ἀσθενῆ σημεῖα τῆς ὑποστάσεώς του. Γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πράγματι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὴν αὐτοβελτίωσή τους καὶ τὴν ἀνύψωσή τους, οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ παρέχει ἡ ἀστρολογία μπορεῖ νὰ ἔχουν μεγάλη σημασία. Ἀποτέλεσμα τῆς θεωρήσεως αὐτῆς θὰ εἶναι ἡ ἀνάληψη τοῦ πεπρωμένου ὡς εὐνόητου καὶ λογικοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦν οἱ σοφοὶ νὰ ἀκολουθήσουν καὶ νὰ ἐνισχύσουν μὲ πλήρη ἐπίγνωση τῶν φυσικῶν νόμων. Τότε θὰ παύσῃ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάμπτῃ τὸν αὐχένα ὡς δοῦλος ἐνώπιον τῶν ἀνωτέρων αὐτοῦ φυσικῶν δυνάμεων, ἐνώπιον τοῦ πεπρωμένου «τοῦ ἀνεξιχνίαστου καὶ ἀκατανόητου», καὶ μὲ πλήρη ἐπίγνωση αὐτῶν θὰ βαδίζῃ τὸ συντομώτερο δρόμο πρὸς τὴν ἐπίγνωση, τὴν ἐξύψωση καὶ τὴν ἐλευθερία.

ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ. Καθορίζει τὶς ἀλληλεπιδράσεις ἀνάμεσα στὸν Κόσμο καὶ στὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ ψυχή, καὶ μελετᾶ τὴν ἀληθινὴ φύση αὐτῶν ποὺ ἀποκαλοῦνται καλὸ καὶ κακό. Συμβάλλει στὴ βαθειὰ κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τῶν ἄλλων καὶ συνεπῶς ἐνισχύει τὶς συμπάθειες καὶ διευρύνει τὸν ὁρίζοντα τῆς ἠθικῆς ζωῆς.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ. Ἐξηγώντας τὶς λειτουργίες τῶν κοσμικῶν νόμων, μᾶς βοηθᾶ νὰ προσαρμόσουμε τὴ ζωή μας σ’ αὐτοὺς καὶ νὰ συμβουλεύσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ συνδράμουμε τοὺς ἄλλους γιὰ νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς δυνατότητές τους κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο, χωρὶς χάσιμο χρόνου καὶ προσπάθειας.

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.  Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν δὲν θὰ βασίζεται στοὺς ἐμπειρικοὺς κανόνες, τοὺς ὁποίους οἱ γονεῖς σύμφωνα μὲ τὰ ἑκάστοτε ὑποκειμενικὰ παιδαγωγικὰ συστήματα ἢ καὶ ἐντελῶς τυχαῖα ἀκλουθοῦν μὲ βάση τὰ δικά τους ἐπίσης ὑποκειμενικὰ καὶ ἐν πολλοῖς λανθασμένα πρότυπα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῶν δυνάμεων καὶ ἱκανοτήτων τῶν παιδιῶν τους, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι πάντοτε εὔκολο νὰ γίνουν ἀντιληπτὲς ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Ἡ ἰδιαίτερη ἀγωγὴ δὲν θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀρχίζῃ μόνον ἀφοῦ κάποιο ἐλάττωμα ἐμφανισθῇ καὶ ἀρχίσῃ νὰ γίνεται ὀχληρό, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ παρατηρήσουμε στὸ ὡροσκόπιο τοῦ παιδιοῦ, ἑπομένως ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴ γέννησή του. Θὰ μπορῇ κάποιος, ἤδη ἀπὸ τῆς πρώτης παιδικῆς ἡλικίας τοῦ παιδιοῦ του, νὰ ἐνισχύῃ τὰ ἀσθενῆ σημεῖα καὶ νὰ ἐξουδετερώνῃ τὰ μειονεκτήματά του. Οἱ πραγματικὲς κλίσεις τόσο γιὰ τὴ σχολικὴ περίοδο, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ βιοποριστικοῦ ἐπαγγέλματος, θὰ εὑρεθοῦν μὲ τὸ ἴδιο μέσο.  Ἐπίσης, ἡ σύγκριση τοῦ ὡροσκοπίου μὲ ἄλλα πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντος, μπορεῖ νὰ συντελέσῃ στὴν εὕρεση τῶν καταλληλοτέρων προσώπων γιὰ τὶς διάφορες σχέσεις τῆς ζωῆς.

 

Ἡ συνέχεια στὰ μαθήματ...